Od 1 lipca 2013 r. zacznie obowiązywać nowy system gospodarki odpadami, który powinien zapewnić systematyczną segregację odpadów, wyższy poziom recyklingu i odpowiednie zagospodarowanie odpadów komunalnych wytwarzanych przez mieszkańców. To właśnie gmina przejmie obowiązek odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości.

CELE ZMIANY USTAWY :

 • objęcie wszystkich właścicieli nieruchomości nowym systemem odbioru odpadów,

 • kontynuacja segregacji odpadów

 • prowadzenie kampanii informacyjnych i edukacyjnych ,

 • wyeliminowanie dzikich wysypisk,

 • łatwo dostępne punkty selektywnej zbiórki odpadów ; np. mebli, zużytych opon, sprzętu elektronicznego i elektrycznego.

W czwartek, 14 marca 2013 roku na Sesji Rady Miejskiej Trzcianki zostały uchwalone najważniejsze uchwały związane z nowelizacją ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, które mają kluczowy wpływ na organizację systemu gospodarowania odpadami w gminie Trzcianka:

 1. Jedną z przyjętych uchwał był nowy regulamin utrzymania czystości i porządku w gminie, w którym min. została określona minimalna częstotliwość odbioru odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, a także sposób selektywnej zbiórki odpadów:

 1. w zabudowie jednorodzinnej oraz na terenie wsi odpady zbierane w sposób selektywny należy gromadzić w pojemnikach lub w workach:

  - worki w kolorze żółtym – odpady opakowaniowe: papier i tektura, tworzywa sztuczne, metal, opakowania wielomateriałowe,

  - pojemniki lub worki w kolorze zielonym lub białym - szkło

  - brązowy pojemnik – odpady biodegradowalne

 2. w zabudowie wielorodzinnej ustala się selektywną zbiórkę odpadów w następujący sposób:

  -pojemniki żółty – odpady opakowaniowe: papier i tektura, tworzywa sztuczne, opakowania wielomateriałowe, metal

  - pojemnik zielony lub biały – szkło

  - pojemnik brązowy – odpady biodegradowalne

  Dwa razy w roku będzie prowadzona zbiórka odpadów wielkogabarytowych, sprzętu elektrycznego oraz elektronicznego.

  Ponadto wszystkie frakcje zbierane selektywnie, będzie można bezpłatnie oddać do punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych.

 1. Następnie uchwalono wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości zamieszkałej, w której podano min. termin składania deklaracji.

Pierwsza deklarację należy złożyć do 15 czerwca 2013 r. lub w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca lub powstania na danej nieruchomości odpadów komunalnych.

 1. Kolejną podjętą uchwałą była uchwała w sprawie wyboru metody oraz stawki za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Radni po wnikliwej analizie zadecydowali, że metodą obowiązującą w naszej gminie będzie naliczanie opłaty od gospodarstwa domowego .

Stawka za odpady gromadzone w sposób selektywny będzie wynosić 34,5 zł, a za odpady gromadzone w sposób nieselektywny 55,20 zł.

UWAGA!!

Opłata za odpady zbierane selektywnie jest niższa. Opłaca się więc segregować śmieci!

Opłata zgodnie z przepisami ma pokrywać koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi tj: odbierania, transportu , zbierania , odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych, tworzenia i utrzymania punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych oraz koszty obsługi administracyjnej tego systemu.

Gmina nie może przeznaczyć pieniędzy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na inne zadania niż wyżej wymienione!!

 1. Następnie przyjęto uchwałę o terminach częstotliwości i trybie uiszczania opłat. Radni zadecydowali, iż opłatę za odbiór i zagospodarowanie odpadów należy wnosić na konto Gminy lub w kasie Urzędu Miejskiego Trzcianki w terminie do ostatniego dnia każdego miesiąca, począwszy od 31 lipca 2013 r.

 1. Podjęto również uchwałę w sprawie ustalenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi, w której min. zapisano, że w zamian za uiszczona przez właścicieli nieruchomości opłatę, gmina Trzcianka poprzez przedsiębiorcę wyłonionego w drodze przetargu odbierze odpady komunalne zebrane w specjalnie przystosowanych pojemnikach. Obowiązek wyposażenia nieruchomości w pojemniki lub worki do zbiórki odpadów komunalnych należy do przedsiębiorcy.

Uchwała w sprawie regulaminu i wzoru deklaracji wejdą w życie 14 dni po ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego, pozostałe od 1 lipca 2013 roku.

Dodatkowe informacje