Dlaczego zmieniają się zasady gospodarowania odpadami.
Zmianę ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach przygotowało Ministerstwo Środowiska, a następnie uchwalił parlament i zatwierdził Prezydent RP. Samorządy muszą wdrożyć nowy system najpóźniej do 30 czerwca 2013 r.

Intencją ustawy jest eliminacja dzikich wysypisk, ograniczenie składowania odpadów na wysypiskach, upowszechnienie prowadzenia selektywnej zbiórki odpadów przez co zobowiązuje się gminy do uzyskania wysokich poziomów odzysku i recyklingu odpadów komunalnych.

Kto ustala stawkę za gospodarowanie odpadami?
Po kalkulacji kosztów systemu gospodarowania odpadami przedstawionych przez pracowników Urzędu Miejskiego, stawka została uchwalona przez Radę Miejską Trzcianki w formie uchwały.

Czy segregując odpady mieszkańcy będą płacić mniej?
Tak, osoby segregujące odpady będą płacić niższą stawkę za odbiór odpadów.

Jakie opłaty będą ponosić mieszkańcy naszej gminy?
Od 1 lipca 2013 r. stawka opłaty za gospodarowanie odpadami będzie wynosić 34,5 zł miesięcznie od gospodarstwa domowego w przypadku zadeklarowania selektywnej zbiórki odpadów lub w przypadku kiedy mieszkaniec nie segreguje odpadów, stawka będzie wynosić  55,20 zł.
Opłata będzie wnoszona w kasie Urzędu Miasta lub na rachunek bankowy Urzędu Miejskiego Trzcianki. W terminach do ostatniego dnia każdego miesiąca począwszy od 31 lipca 2013 r.

Gdzie i kiedy należy złożyć deklaracje o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi?
Wzór deklaracji będzie dostarczony do mieszkańców po rozstrzygnięciu przetargu organizowanego przez gminę na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych tj. w drugim kwartale roku 2013. Wypełniony i podpisany dokument należy dostarczyć do Urzędu do 15. 06.2013 r.

Co się stanie jeśli nie złożę wymaganej deklaracji w terminie?
Burmistrz Miasta w drodze decyzji określi wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami biorąc pod uwagę uzasadnione szacunki, w tym średnią ilość odpadów powstających na nieruchomości o podobnym charakterze.

Co się stanie, jeżeli właściciel nieruchomości zadeklarował, że będzie segregował odpady, a ich nie segreguje?
W przypadku stwierdzenia, że mieszkaniec nie wykonuje czynności zadeklarowanych, np. nie segreguje odpadów, istnieje możliwość wydania decyzji o wysokości zaległości do uregulowania oraz naliczania opłaty jak za odbiór odpadów zmieszanych.

Co w przypadku kiedy mieszkaniec nie będzie płacił za odpady?
Burmistrz wyda decyzję określającą wysokość zaległości z tytułu opłaty, a następnie wszczęta zostanie egzekucja .

Dlaczego zakłada się, że stawka opłaty za odbiór odpadów komunalnych wzrośnie?
Przyczyn wzrostu stawki opłaty po wprowadzeniu nowego systemu gospodarowania odpadami jest wiele, związane są one przede wszystkim ze zwiększeniem zakresu i rodzaju usług świadczonych gminę i to w największym stopniu znajduje odzwierciedlenie w stawce opłaty za gospodarowanie odpadami.  
W aktualnie obowiązującym systemie mieszkańcy płacą jedynie za odbiór i składowanie zmieszanych odpadów komunalnych, natomiast Urząd Miasta ponosi koszty odbioru i zagospodarowania odpadów zbieranych selektywnie. Według nowych przepisów, koszty całego systemu poniosą właściciele nieruchomości. Dodatkowo ustawodawca wprowadził nowe obowiązki i zadania w gospodarce odpadami, których wcześniej nie było.
Od 1 lipca 2013 r., system będzie obejmował poza odpadami, które obecnie są zbierane selektywnie również odbiór i zagospodarowanie dodatkowych rodzajów odpadów, tj. metal, odpady biodegradowalne zbierane „u źródła”, opakowania wielomateriałowe (np. kartony po mleku, po napojach, sokach itp.), odpady niebezpieczne znajdujące się w strumieniu odpadów komunalnych, gruz remontowy i inne. Odpady segregowane, muszą zostać zebrane w  ilościach, które pozwolą na osiągnięcie wysokich poziomów recyklingu i wykorzystania do ponownego użycia. Istotne jest również odpowiednie ich zagospodarowanie w przeznaczonych do tego instalacjach (składowanie jest ostatecznością), w przeciwnym razie narażeni będziemy na kary z tytułu nieosiągnięcia wymaganych poziomów odzysku i recyklingów odpadów. Ponadto gminy przyjmują deklaracje, weryfikują je, wystawiają decyzje, przyjmują opłaty, dokonują ich windykacji, muszą również dokonywać kontroli właścicieli nieruchomości w zakresie realizacji obowiązku selektywnego zbierania odpadów, muszą kontrolować realizację usług przez operatora oraz zarządzać całym systemem gospodarowania odpadami i wykonywać szereg dodatkowych obowiązków nałożonych poprzez zapisy ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, np.: prowadzenie  PSZOKu - Puntu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych. Wprowadzenie w obrębie regionu gospodarki odpadami monopolu RIPOK również spowoduje podwyższanie przez nie cen.

Dodatkowe informacje