UWAGA MIESZKAŃCY
DO 15 CZERWCA 2013 r. NALEŻY ZŁOŻYĆ DEKLARACJĘ O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI

Na podstawie ustawy z 1 lipca 2011 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach z dniem 1 lipca 2013 r. gmina przejmie odpowiedzialność za odpady komunalne począwszy od odbioru odpadów od mieszkańców, po ich zagospodarowanie.

Zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej Trzcianki z dnia 14 marca 2013 r. Nr XLI/265/13 właściciele nieruchomości zamieszkałych są zobowiązani do złożenia deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami.

Skąd można pobrać deklaracje?
Deklaracje można pobrać:
- od sołtysa,
- z Urzędu Miejskiego Trzcianki, biuro nr 1,
- ze strony internetowej Urzędu Miejskiego Trzcianki TUTAJ.
Ponadto razem z deklaracją  należy złożyć również ankietę dotycząca zapotrzebowania na pojemniki do zbiórki odpadów komunalnych POBIERZ

Pojemniki na odpady komunalne?
Mieszkańcy w ramach opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi otrzymują również pojemniki do zbiórki odpadów komunalnych.

Gdzie i do kiedy składamy deklaracje?
Właściciele nieruchomości są zobowiązani do złożenia pierwszej deklaracji
do 15 czerwca 2013 r.:
- u sołtysa wsi,
- osobiście w Urzędzie Miejskim Trzcianki
- przysyłając listownie do Urzędu Miejskiego Trzcianki

Dlaczego należy złożyć deklarację?

Deklaracja będzie podstawą naliczenia opłaty za gospodarowanie odpadami.

Kto powinien złożyć deklarację?

Deklarację wypełnia osoba, która zamieszkuje i użytkuje nieruchomość w Gminie Trzcianka. W przypadku wspólnot mieszkaniowych lub spółdzielni mieszkaniowych deklaracje składa zarządca dla wszystkich gospodarstwa domowych znajdujących się na tej nieruchomości
W przypadku, gdy otrzymano deklaracje na nieruchomość, na której nikt nie zamieszkuje nie ma obowiązku składania deklaracji.

Co mieszkańcy będą deklarować?
Mieszkańcy będą deklarować wysokość opłaty od  gospodarstwa domowego, którą wyliczą samodzielnie na podstawie iloczynu liczby gospodarstwa domowych na nieruchomości oraz stawki opłaty według wybranego sposobu gromadzenia śmieci.

Jak często i gdzie należy wpłacać opłatę?

Wyliczoną wysokość opłaty należy wpłacać bez wezwania, na konto Urzędu Miejskiego lub w kasie Urzędu Miejskiego Trzcianki w terminach do ostatniego dnia każdego miesiąca począwszy od 31 lipca 2013

Co się stanie w przypadku nie złożenia deklaracji?
W przypadku niezłożenia deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi albo uzasadnionych wątpliwości co do danych zawartych w deklaracji Burmistrz  określa, w drodze decyzji, wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, biorąc pod uwagę uzasadnione szacunki, w tym średnią ilość odpadów komunalnych powstających na nieruchomościach o podobnym charakterze.

Dodatkowe informacje