NOWY WZÓR DEKLARACJI


Osoby, które już złożyły deklarację nie muszę w związku ze zmianą wzoru składać nowej.
Każdy mieszkaniec, który składa deklarację po raz pierwszy lub dokonuje korekty złożonej deklaracji powinien korzystać z nowego wzoru.
Nowy wzór deklaracji uwzględnia między innymi wykaz dokumentów jakie składający deklarację zobowiązany jest przedstawić w celu potwierdzenia danych zawartych w przedmiotowej deklaracji.

1) umowa najmu – w przypadku, gdy nieruchomość zamieszkała jest przez najemców;
2) akt notarialny – w przypadku sprzedaży lub kupna nieruchomości;
3) rachunki za zużycie wody, prądu – w przypadku, gdy nieruchomość była niezamieszkała;
4) dokument odbioru budynku – w przypadku, gdy nieruchomość jest nowo wybudowana;
5) dokument potwierdzający uiszczenie opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie innej gminy (tj. potwierdzenie przelewu, potwierdzenie dokonania wpłaty w kasie, zaświadczenie wystawione przez uprawniony organ) - zgodnie z art. 6i ust. 2 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, w przypadku, gdy w danym miesiącu na danej nieruchomości mieszkaniec zamieszkuje przez część miesiąca, opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi w miesiącu, w którym nastąpiła zmiana, uiszcza się w gminie, w której dotychczas zamieszkiwał, a w nowym miejscu zamieszkania - począwszy od miesiąca następnego, po którym nastąpiła zmiana;
6) akt zgonu w przypadku śmierci właściciela i w związku z tym złożenia deklaracji przez inny podmiot władający nieruchomością;
7) umowa zawarta pomiędzy władającym nieruchomością a właścicielem nieruchomości - w przypadku, o którym mowa w art. 2a ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, gdy obowiązek złożenia deklaracji dotyczy kilku podmiotów jednocześnie.
Organ sporządzi kserokopie dokumentów o których mowa powyżej.

UWAGA! W związku ze zmianą wzoru nie ma potrzeby składania nowych deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Z nowego wzoru powinny korzystać jedynie osoby, które od dnia 12 października 2015 roku chcą złożyć nową deklarację lub korektę.

Druki deklaracji dostępne są w biurze nr 1 Urzędu Miejskiego Trzcianki lub w zakładce deklaracja ws opłat.

Wszelkie sprawy związane ze składaniem deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami należy załatwiać w biurze nr 1, Urzędu Miejskiego Trzcianki, przy ul. Sikorskiego 7 w godz otwarcia tut. urzędu.
Telefony: 67 352 73 62, 67 352 05

Dodatkowe informacje