O G Ł O S Z E N I E

Informuję mieszkańców, wspólnoty mieszkaniowe oraz podmioty gospodarcze z terenu gminy Trzcianka lub osoby posiadające nieruchomości na terenie gminy gminy Trzcianka, że wdrożono program usuwania azbestu pn. „Likwidacja wyrobów zawierających azbest z budynków mieszkalnych, inwentarskich i gospodarczych na terenie powiatu czarnkowskiego-trzcianeckiego w roku 2017"


Wnioski można składać w terminie:
od 18 kwietnia 2017 r. do 11 sierpnia 2017 r.

Wnioski rozpatrywane będą według kolejności wpływu do tut. Urzędu i do wyczerpania środków finansowych przeznaczonych na ten cel.

Wnioski i szczegółowy regulamin udzielania pomocy finansowej na likwidację wyrobów zawierających azbest dostępny jest na stronach internetowych: www.bip.trzcianka.pl, www.eko.trzcianka.pl oraz w Referacie Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Rozwoju Wsi Urzędu Miejskiego Trzcianki (pok. nr 1, tel. 57 352 73 45).

Przedsięwzięcie finansowane będzie ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu, budżetu Gminy Trzcianka oraz budżetu Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego.

POBIERZ WNIOSEK

Trzcianka, dnia 01.07.2016r.
ROL.8050.1.2016.AMA
 
 
OBWIESZCZENIE
 
 
Na podstawie art. 4 ust. 1 i 2 pkt.8 ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2016r., poz. 250), w związku z § 19 Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Trzcianka, powiadamia się administratorów, właścicieli i użytkowników domów mieszkalnych i innych budynków położonych przy ul. Mochnackiego oraz ul. Kościuszki w Trzciance o obowiązku przeprowadzenia akcji deratyzacji w terminie od 04 lipca do 04 sierpnia 2016r. 
Akcją deratyzacji obejmuje się wszystkie budynki państwowe, komunalne, spółdzielcze i prywatne, a w szczególności budynki mieszkalne, użyteczności publicznej oraz lokali produkcyjnych, usługowych i handlowych znajdujących się w rejonie objętym obowiązkiem jej przeprowadzenia. Deratyzacją należy objąć przede wszystkim piwnice, altany śmietnikowe oraz budynki gospodarcze przynależące do ww. nieruchomości.
Do obowiązków  właścicieli w zakresie deratyzacji należy w szczególności:
1) powiadomienie mieszkańców oraz pracowników o terminie przeprowadzenia akcji deratyzacji,
2) pouczenie mieszkańców i pracowników lokali o obowiązkach i sposobach postępowania w czasie trwania akcji,
3) w miejscu przeprowadzenia deratyzacji należy umieścić ostrzeżenie o rozłożeniu trutki,
4) padłe gryzonie należy poddać utylizacji zgodnie z obowiązującymi przepisami.
Całkowity koszt deratyzacji ponosi właściciel nieruchomości.
 
Trzcianka, dnia 04.05.2016 r.
ROL.6220.1.2016.AMA
 
 
 
 
OBWIESZCZENIE
 
 
W związku z art. 17 I art. 18 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2013 r., poz. 1232 ze zm.) podaję do publicznej wiadomości Program Ochrony Środowiska dla gminy Trzcianka na lata 2017 - 2020 z perspektywą do roku 2024 wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko Programu Ochrony Środowiska dla gminy Trzcianka na lata 2017 – 2020 z perspektywą do roku 2024.
Program wraz z Prognozą dostępny jest na stronie BIP Urzędu Miejskiego Trzcianki lub w Referacie Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Rozwoju Wsi Urzędu Miejskiego Trzcianki przy ul. Sikorskiego 7 w Trzciance, pok. nr 1, w godzinach pracy Urzędu.
 
UWAGA! Wnioski i uwagi należy składać do dnia 25 maja 2016 roku.
 
Wnioski i uwagi można składać:
drogą elektroniczną (bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym) na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. lub Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.
w formie pisemnej na adres: Urząd Miejski Trzcianki, ul. Sikorskiego 7, 64-980 Trzcianka.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1. BIP Urzędu Miejskiego Trzcianki
2. Tablica ogłoszeń Urzędu Miejskiego Trzcianki
3. www.eko.trzcianka.pl

 

 

Dodatkowe informacje