Od 01 lipca 2013 r. zgodnie z art. 6h ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012 r., poz. 391, z późn. zm.) właściciele nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy są zobowiązani ponosić na rzecz gmin, na terenie której położone są ich nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Dodatkowe informacje